СамокоВест

ЮЗДП обяви търг за отдаване под наем на парцел от 1 386 кв.м. заедно с масивна двуетажна сграда в Белчин бани, при начална месечна цена 402 лв.

 Breaking News

ЮЗДП обяви търг за отдаване под наем на парцел от 1 386 кв.м. заедно с масивна двуетажна сграда в Белчин бани, при начална месечна цена 402 лв.

ЮЗДП обяви търг за отдаване под наем на парцел от 1 386 кв.м. заедно с масивна двуетажна сграда в Белчин бани, при начална месечна цена 402 лв.
септември 27
15:12 2017

На основание заповед № РД-07-753/24.07.2017 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите се обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на недвижим имот – публична държавна собственост, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, находящ се в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Самоков”.

Предмет на търга: урегулиран поземлен имот IV-81, кв. 15 по плана на к.к. „Белчин бани”, община Самоков, обл. Софийска, с площ от 1 386 кв.м., ведно с построената в северната му част масивна жилищна сграда, със застроена площ от 265,50 кв.м., на два етажа, състояща се от сутерен, със застроена площ 40,50 кв.м., първи етаж, с площ от 150,00 кв.м. и тавански жилищен етаж, с площ от 75,00 кв.метра.

Мотиви, съгласно чл. 13, ал. 5 от ППЗДС – имотът не се използва по предназначение за осъществяване на функциите на стопанството. Разходите по експлоатация и поддръжка ще бъдат за сметка на наемателя, също така ежемесечно ще постъпват приходи от получаваната наемна цена.

Началната месечна наемна цена е в размер на 402,00 (четиристотин и два) лева без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 50,00 (петдесет) лева, вносим в касата на ТП „ДГС Самоков” или по банкова сметка в „Централна кооперативна банка” АД: IBAN: BG24 CECB 9790 10D3 1737 00,  BIC: CECBBGSF, в срок до 17:00 часа на деня, предхождащ провеждането на търга.

Място за закупуване на тръжната документация: в деловодството на ТП „ДГС Самоков”, с адрес: гр. Самоков, община Самоков, обл. Софийска, бул. „Софийско шосе” № 20, при цена, в размер на 20,00 (двадесет) лева.

Заявление за участие в търга, заедно с необходимите документи, се депозират в деловодството на  ТП „ДГС Самоков” всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа в срок до деня, предхождащ провеждането на търга, като се подават лично или чрез упълномощен представител, както и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа в срок до деня, предхождащ провеждане на търга, след представяне на документ за закупена тръжна документация, в присъствието на представител на ТП  „ДГС Самоков”.

Търгът ще се проведе на 31.10.2017 г. от 10:00 часа в административна сграда на ТП „ДГС Самоков”, с адрес: гр. Самоков, община Самоков, обл. Софийска, бул. „Софийско шосе” № 20.

Повторен търг ще се проведе на 16.11.2017 г. от 10:00 часа в сградата на мястото, обявено за провеждане на първоначалния търг. Закупуването на тръжни документи, оглед на обекта, внасяне на депозит и депозиране на заявления за участие в повторния търг се извършват всеки работен ден от 9:00 часа до 17.00 часа на деня, предхождащ провеждането на повторния търг. 

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

Latest Comments

Ако протестът е за това-да се открият работни места, за това, че по-голямата част от...

Кой обслужи измисления протест?: 1. Кмета Георгиев. Представил се пред самоковските лумпени с...

Шефа на самоковската полиция- рельовеца Попов, носеше ли си шишето-половинка, без което не ходи на...