СамокоВест

Прокурорът задължи кмета Георгиев да си свърши работата по опазване на общинските гори

 Breaking News

Прокурорът задължи кмета Георгиев да си свърши работата по опазване на общинските гори

Прокурорът задължи кмета Георгиев да си свърши работата по опазване на общинските гори
януари 31
16:46 2013

Районен прокурор Самоков е отправил искане до общинския съвет, който със свое решение да задължи принципала на Общинско лесничейство да определи поименно кои горски надзиратели отговарят за опазването на кои конкретно обособени горски участъци. Такава е изричната разпоредба на Закона за горите. Съгласно чл. 187: „ (1) Опазването на горските територии обхваща действията по предотвратяване и установяване на нарушения на разпоредбите на закона. (2) Действията по предотвратяване на нарушенията се организират от собствениците на съответните горски територии за тяхна сметка.” А член 190 от същия закон гласи: (1) Функциите по опазване на горските територии, независимо от тяхната собственост, се възлагат на лица с лесовъдско образование.

(2) Лицата по ал. 1:

1. опазват поверените им горски територии от незаконни ползвания и увреждания;

2. следят за спазването на правилата за сеч и другите ползвания от горите, опазването на съоръжения, сгради, гранични и други знаци и обекти;

3. проверяват всички документи за сеч, паша, лов и други ползвания от горите;

4. следят за спазването на противопожарните правила, а при пожар предприемат действия за неговото ограничаване и потушаване;

5. следят за появата на болести, вредители и други повреди;

6. опазват защитените видове животни и растения и следят за спазването на режимите на защитените територии и защитените зони;

7. сигнализират незабавно органите на Министерството на вътрешните работи при установяване на данни за извършване на престъпления, свързани с дейностите в горите, и съдействат за тяхното разкриване;

8. дават предписания при констатиране на пропуски и нарушения;

9. издават разпореждания за спиране и прекратяване на дейности при констатиране на нарушения в горските територии;

10. задържат вещите – предмет на нарушения, както и вещите, които са послужили за тяхното извършване;

11. уведомяват незабавно органите по Закона за устройство на територията за извършване на незаконно строителство в горските територии. …..и т.н.

Правните норми са в сила от началото на месец май 2012 година. Цели 9 месеца, кметът Владимир Георгиев, като принципал на Общинско лесничейство, не изпълни изискванията на закона по опазването на общинските гори. Междувременно, както вече писахме в публикацията си от 10 август 2012 година: „Наши и чужди бракониери унищожават общинските земи – кметът нехае”, щатът на Общинско лесничейство набъбна с нови 11 бройки, на които бяха назначени пазачи на общинските гори. Да оставим настрана, че при назначенията не бяха спазени нормативните изисквания горските надзиратели да имат лесовъдско образование и организацията на работата им да бъде точно определена с договор или длъжностна характеристика. Вместо незабавно да организира проверка на състоянието на общинските гори и да започне процедура по предаването и приемането на задълженията па опазването им от Държавното към Общинското лесничейство със съответните надлежно оформени протоколи, кметът остави междузаконието и безвремието напълно да размият ролята и отговорността на отделните стопанства. При отсъствието на констативни протоколи по никакъв начин не може да се установи чия е вината за унищожението на общинските гори и виновните длъжностни лица да бъдат съответно санкционирани. Едва след прокурорската намеса първият администратор на общината издаде заповед поименно кои от новоназначените горски надзиратели отговарят за опазването на отделните горски територии. Последиците от безхаберието на кмета Георгиев са, че плячкосването на общинските гори продължи с пълна сила, особено преди настъпването на зимния сезон, без горските надзиратели да носят отговорност за това, тъй като не са им възложени задължения по опазване на конкретно определени горски участъци. През този период, макар и със закъснение, лесничеите получиха униформено облекло и високопроходими автомобили. Това ще рече, че повече от половин година 11 души служители в Общинско лесничейство Самоков получават заплати като манекени на горски униформи и като участници в Офроуд състезания, но не и като пазители на общинските гори. Добре би било по въпроса да се заинтересуват и финансовите контролни органи.

Питане към кмета Владимир Георгиев относно мерките за прекратяване на кражбите от общинските гори е отправил и съветникът от ПП ГЕРБ Валентин Милушев. В питането се съдържат конкретни въпроси свързани с опазването на горите – колко констативни протокола са съставени, колко акта за нарушение са издадени, колко наказателни постановления, какви глоби са събрани, какви наказания са наложени на виновните служители. Вместо да отговори лично на поставените въпроси, кметът прехвърли отговорността на управителя на общинското лесничейство  Евгени Димитров. От информацията, която представи шефът на лесничейството, на първото за 2013 година заседание на общинския съвет стана ясно, че са констатирани 15 нарушения, съставени са 5 акта, иззети са 29 кубически метра незаконна дървесина и една каруца. Достатъчно е човек да види съсипията и погрома в крайградските гори, за да му стане ясно, че нито управителят на лесничейството Евгени Димитров, нито кметът на общината Владимир Георгиев са си свършили работата. Придобитата при незаконна сеч дървесина само от двата парка Ридо и Лаго надвишава хилядократно иззетите 29 кубически метра. За петнайсетте констатирани нарушения и съставените 5 акта да не говорим. За никого не е тайна, че кражбите от общинските гори е занятие ежедневно, ежечасно и доходоносно. Що се касае до наказателните постановления, такива не са издавани. По Кодекса на труда са наказани двама служители на лесничейството – един с предупреждение за уволнение за нарушение в горските територии при село Марица и един със забележка – за пропуски в опазването на горите при Горни Окол. На възражението на Милушев, че съгласно проверката на районния прокурор, който се е самосезирал, няма издаден нито един акт, шефът на лесничеите отговори, че съставените актове са с по-късна дата. В отговор на питането на съветник Милушев Евгени Димитров даде отчет и за несъбраните вземания на лесничейството. От отчета стана ясно, че всички по-големи длъжници са разсрочили задълженията си до края на настоящата година. При това и тези действия от страна на отговорните длъжностни лица – кмет и управител, са предприети след разпореждането на районния прокурор и питането на Валентин Милушев. От направената вметка от страна на кмета пък се разбра, че той тепърва ще заведе дела за издаване на изпълнителни листове срещу по-големите длъжници на лесничейството. В крайна сметка от всичко казано на заседанието на общинския съвет стана ясно, че някой трябва да ръчка с остен кмета на общината Владимир Георгиев, за да си свърши работата, независимо че, съгласно закона администрацията сама организира дейността си и проявява инициатива в рамките на своята компетентност. А тъй като това е невъзможно, до края на мандата му самоковци може и да се простят с най-голямата си собственост и най-ценното си богатство – общинските гори!

Related Articles

2 коментара

 1. senZor
  senZor февруари 02, 09:16

  Където пипнат посткомунетата трева не никне.

  Reply to this comment
 2. Слона
  Слона февруари 03, 23:04

  „Новата визия на Самоков“ е само пиар и имитация.

  Reply to this comment

Write a Comment

Latest Comments

1 COMMENT Димитров Posted January 15, 2018 at 3:44 PM Г-жо Шехтова...

Г-н Коларов по същество е абсолютно прав-ГБС трябва да плати над 173 млн.лв.-толкова са щетите...

Публично обсъждане, или просто публично представяне? Такъв въпрос си зададох веднага след края на публичната...