СамокоВест

Кметът Владимир Георгиев възложи изработката на паметник на Константин Фотинов в нарушение на закона

 Breaking News

Кметът Владимир Георгиев възложи изработката на паметник на Константин Фотинов в нарушение на закона

Кметът Владимир Георгиев възложи изработката на паметник на Константин Фотинов в нарушение на закона
март 21
14:46 2015

vladimir georgievНезависимо от дипломата си по право, кметът на Община Самоков Владимир Георгиев има отношение към закона като към врата у поле. Сигурно затова „Порти в нищото” – символ на методите на управление на местната власт, никнат като гъби в различни краища на града . Само преди три дни (на 18 март), сайтът ни огласи някои от неблагоприятните последици, настъпили от незаконния конкурс за директор на Общинско лесничейство – Самоков. Кметът обаче си нарушава правните разпоредби във всички възможни случаи и по всички възможни направления. Така стоят фактите и при възлагане изработването на паметник на Константин Фотинов.
Публичните средства, сиреч парите на данъкоплатците, задължително следва да се разходват в съответствие с българското законодателство и с редица европейски норми. В този смисъл „принципите, условията и реда за възлагане на обществени поръчки с цел осигуряване на ефективност при разходването на бюджетните и извънбюджетните средства, както и на средствата, свързани с извършването на определени в закона дейности с обществено значение” са уредени в Закон за обществените поръчки. Доставките на стоки, услуги, строителство и т.н., в определени финансови рамки, задължително се възлагат чрез обявяване на обществена поръчка. Тук влизат и услуги, при които възложителят придобива план или проект, избран от независимо жури въз основа на проведен конкурс със или без присъждане на награди, в това число и за произведения на изкуството.
Действително, чл. 14 (4) от Закон за обществените поръчки дава възможност, при възлагане на услуги на стойност от 20 000 до 66 000 лв., да не се провеждат процедурите по Закона.
Но в тези случаи възложителите са длъжни да прилагат условията и реда на Глава осма „а“, която урежда възлагането на обществени поръчки чрез публична покана!
А чл. 101б (2) от Глава осма „а” гласи: Възложителят в един и същи ден публикува поканата на Портала за обществени поръчки и в профила на купувача. В профила на купувача заедно с поканата се публикуват и приложенията към нея.” Поканата се изготвя по образец, утвърден от изпълнителния директор на АОП, и съдържа: наименование и адрес на възложителя; обект на поръчката, прогнозна стойност и източник на финансиране; кратко описание на предмета на поръчката, а когато е приложимо – и количество или обем; критерия за възлагане, а когато изборът се извършва по критерий икономически най-изгодна оферта – и методика за оценка на офертата в съответствие с чл. 28а; срок и място за получаване на офертите; дата, час и място на отваряне на офертите. А според алинея (3) на същия член от Закона – „В деня на публикуването възложителят изпраща съобщение за поканата до средствата за масово осведомяване”
Публична покана от Община Самоков за изработване паметник на Константин Фотинов на Портала за обществени поръчки на АОП обаче – няма!
Не намерихме и съобщение в медиите.
В същото време на 25 февруари тази година вестник „Приятел” публикува, че идеен проект за паметник на Константин Фотинов е разгледан на среща на кмета Владимир Георгиев с представители на дружеството на Съюза на българските журналисти в Самоков. „Проектът е дело на пазарджишкия скулптор Спас Киричев. Предлага се самият паметник да бъде поставен в градинката срещу гимназията, която носи името на Фотинов – на главната улица /”Цар Борис ІІІ”/.”, пише още изданието. Вестник „Седмица” пък обяви – „ Глиненият проект за паметник на първият български журналист и наш съгражданин Константин Фотинов е вече готов, съобщават от Общината. Oще вчера представители на Община Самоков са посетили ателието на скулптора Спас Киричев, за да се запознаят с направеното до момента и да дадат мнение дали неговото изливане може да започне, или трябва да бъдат направени някакви промени.”. А в новинарската емисия на местния телевизионен канал – ТВ „Рила“, бе съобщено: „Днес 16 март, комисия от експерти от община Самоков бе в град Пазарджик за приемането на паметника на Константин Фотинов. Изработката е възложена на известния български скулптор Спас Киричев, като екипът му разработи проект не само за паметника, но и за оформяне на пространството около него.”
Как е избран изпълнителят, по какви критерии, по каква методика, кои са експертите остава неизвестно!
Не оспорваме таланта на скулптора Спас Киричев и екипа му.
Категорично обаче заставаме срещу нарушенията на закона от страна на кмета на Община Самоков Владимир Георгиев и на цялата местна власт. Възразяваме срещу погазването на разпоредбите на Глава осма „а” от Закон за обществените поръчки.
Възложителят може да възложи изпълнението на поръчката след провеждане на преговори с избран от него изпълнител единствено и само, когато е отправил публична покана и не е подадена нито една оферта – чл. 101д. (2). А чл. 101г. изисква „Получаването, разглеждането и оценката на офертите да се извършва по ред, определен с вътрешните правила на възложителя, от назначена от него комисия. В комисията се включва най-малко едно лице, притежаващо професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката.” Кое в случая е лицето, притежаващо професионална компетентност да оцени проекта за паметник на Константин Фотинов, отговор няма.
Константин Георгиев Фотинов е възрожденски книжовник, просветител и преводач от национално значение. С цялата си дейност Константин Фотинов оставя трайни следи в културния и просветен живот на българите през средата на XIX в. и най-малкото, което заслужава, е – при възлагане изработката на паметника му да се спазват законите.
А община Самоков и конкретно кметът Владимир Георгиев, не са изпълнили нито една от разпоредбите на Закон за обществените ръчки. До кога? Очакваме компетентните органи да се самосезират и обследват по какъв ред Община Самоков е възложила изработването на паметник на Константин Фотинов!

Related Articles

2 коментара

 1. Костадинов
  Костадинов март 22, 22:42

  Комунистите и законността са несъвместими. Където управляват комунистите, законът не вирее,а където управлява законът, комунистите не виреят. Отстранете ги от властта, наложете върховенството на закона и те ще паднат под санитарния минимум.

  Reply to this comment
 2. Азиатец
  Азиатец март 23, 17:21

  Самоков умира , няма бъдеще

  Reply to this comment

Write a Comment

Latest Comments

Прав е Кирил Бонев(брат Киро), че управниците ни страдат от "сърдечна недостатъчност" или по иначе...

Високо до бога.......

А,да минем към София!! Ако може, що не минем направо към....Брюксел примерно!!! ...