СамокоВест

Дърводобивът в Общинско лесничейство остава блокиран до назначаването на легитимен директор, а кметът опитва да заобиколи закона

 Breaking News

Дърводобивът в Общинско лесничейство остава блокиран до назначаването на легитимен директор, а кметът опитва да заобиколи закона

Дърводобивът в Общинско лесничейство остава блокиран до назначаването на легитимен директор, а кметът опитва да заобиколи закона
април 01
18:06 2015

Martin-IlievС акт на Районна дирекция по горите – София, позволителните за сеч в горите на Общинско лесничейство Самоков са обезсилени. Сиреч цялата доходоносна дейност на Лесничейството е блокирана. Основанието на Дирекцията да приложи мярката е, че директорът на Общинско лесничейство Самоков Мартин Илиев не отговаря на изискванията на Закона за горите за заемане на длъжността. СамокоВест е публикувал поредица статии по случая. Припомняме накратко одисеята със спирането на сечта:
На 19.02.2015 г. в Общината е получено писмо до кмета Владимир Георгиев от инж. Росен Попсавов – директор на РДГ София. От съдържанието на писмото е видно, че при издаването на позволителните за сеч в Общинско лесничейство е допуснато нарушение на чл. 52, ал. 1, т. 4 от Наредба №8/05.08.2011 г. за сечите в горите, което е свързано с чл. 181, ал. 5 и чл. 173, ал. 4 от Закона за горите. Цитираните разпоредби съответно гласят:
Наредба № 8, чл.52 (1) Сечите се провеждат въз основа на писмено позволително, издадено от лицата по чл. 108, ал. 1 от Закона за горите, когато:
4. за гори – общинска собственост, както и за гори, предоставени за управление на общините, е необходимо да бъдат спазени разпоредбите на чл. 181 от Закона за горите.
Закон за горите:
Чл. 181 (5) За ръководител на общинска горска структура се назначава лице, което отговаря на изискванията за директор на държавно горско стопанство и е вписано в публичния регистър за упражняване на лесовъдска практика.
Чл. 173 (4) За директор на териториално поделение се назначава лице с висше лесовъдско образование, с образователно-квалификационна степен „магистър“, с трудов и/или служебен стаж по специалността не по-малко от три години, придобит след завършване на висшето образование.
Тъй като Мартин Илиев не притежава образователно-квалификационна степен „магистър“, писмените позволителни за сеч в Общинско лесничейство са неправомерни, видно от текстовете на Закона и на Наредба №8.
В писмото директорът на РДГ София възлага на кмета в срок до 23.02.2015 г. да се разпореди на служителите, които са издали позволителните, да предприемат действия за освидетелстване на съответните сечища, т. е. сечите да бъдат спрени. Изрично е посочено, че при неизпълнение на дадените в писмото разпореждания, РДГ София ще предприеме действия за обезсилване на неправомерно издадените позволителни със заповед на директора на ведомството.
Тъй като кметът не е изпълнил изискването в посочения срок, заповедта отдавна вече е факт и позволителните са обезсилени.
За да изясни какво следва от тук насетне, екипът ни се свърза с директора на Районна дирекция по горите – София инж. Росен Попсавов. От разговора ни стана ясно, че кметът на Община Самоков Владимир Георгиев е обжалвал акта на Дирекцията пред Административен съд София. Съдът обаче е отказал да разгледа жалбата по същество, тъй като Общината не е страна по спора. На въпроса ни как следва да бъде решен казусът, за да се възстанови дърводобива в Общинско лесничейство, инж. Попсавов уточни кратко и ясно – „като за ръководител на общинската горска структура се назначи лице, което отговаря на нормативните изисквания”.
Ние обаче получихме информация, че в замяна кметът Георгиев предприема действия за заобикаляне на закона. Вместо да назначи кандидатът, законно спечелил конкурса за Директор на Общинско лесничейство Самоков, градоначалникът е поискал от Мартин Илиев да излезе в отпуск. По време на отпуската ръководството на Лесничейството да се поеме от инж. Георги Чапкънски, който притежава образователна степен „магистър”. Като изпълняващ длъжността Директор инж.Чапкънски да подпише позволителните за сеч. И това ако не е хитруване на дребно, по Андрешковски, здраве му кажи.
Доколко позволителните, издадени от временно изпълняващия длъжността, биха имали правна сила и дългосрочно действие би трябвало да се произнесат компетентните органи.
Същинският проблем в случая е, че с неправомерните си действия кметът Владимир Георгиев нарушава правата и интересите на всички граждани на Община Самоков, които са истинските собственици и стопани на общинските гори. От една страна със загубите за общинската хазна от нереализирана стопанска дейност, от друга – с щетите, които понасят дърводобивните фирми, сключили редовни договори с Общинско лесничейство.
В тази връзка приканваме за пореден път Районен прокурор Самоков да се самосезира и се произнесе относно законността на заповедта на кмета Владимир Георгиев за назначаване на Мартин Илиев за директор на Общинско лесничейство. Приканваме Районен прокурор Самоков, също така, да възложи пълно обследване по казуса с блокирания дърводобив на Лесничейството и по настъпилите неблагоприятни последици за общинската хазна и за Дърводобивните фирми. Настояваме на виновните длъжностни лица да се наложи следващата се от правните норми санкция.
В противен случай това ще бъде поредното доказателство, че в тази държава наистина няма сила, която да накара властимащите, на всички нива и позиции, да спазват закона.

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

Latest Comments

Мудна и непрофесионална администрация!...

Аз не знам защо Общината не купи разсад -лозови пръчки и маслодайни рози и да...

Браво на г-н кмета! Освен всички изброени причини за отказа, най важният мотив да бъде...